تغییرات مقاومت بتن حین تولید:

-1- عوامل موثر بر کل تغییرات:

عوامل اصلی موثر بر مقاومت و کارآیی بتن در بخش های 2 و 3 مورد بررسی قرار گرفت. در صورت تغییر این عوامل حین کار خواص بتن نیز الزاماً تغییر می کند. کل تغییرات در مقاومت اندازه گیری شده حین یک کار معمولاً دارای سه منشاء زیر می باشند.

1- تغییرات در کیفیت مصالح مصرفی

2- تغییرات در نسبت های مواد مخلوط

3- تغییرات در نمونه گیری و آزمایش بتن

در حین کار تغییرات اجتناب ناپذیری در مشخصات مصالح مصرفی به وجود می آید. مثلاً کیفیت سیمان تحویلی ممکن است عوض شود یا دانه بندی و شکل دانه های سنگی ممکن است تغییر یابد. نهایتاً تغییراتی نیز در مقاومت بتن در اثر تغییرات در مراحل نمونه گیری ساختن، عمل آوردن و آزمایش بتن ایجاد می گردد. اگر چه سعی می شود از استاندارد BS1881 در این موارد استفاده شود. متأسفانه اطلاعات کمی در مورد نحوه تأثیر هر یک از این سه گروه عامل به طور مجزا روی تغییرات مقاومت بتن در دست است. لکن در خصوص بزرگی این تغییرات اطلاعات قابل ملاحظه ای به دست آمده است.

 

4-2- توزیع نتایج آزمایش مقاومت:

به طور کلی پذیرفته شده است که تغییرات در مقاومت بتن دارای توزیع نرمال مطابق شکل 1 می باشد. مساحت زیر منحنی مربوط است به مجموع تعداد نتایج و میزان کمتر از یک مقاومت مشخص برابر مساحت زیر منحنی واقع در سمت چپ خط قائمی است که از آن مقاومت مشخص رسم گردیده است.

برای دیدن ادامه مقاله اینجا را کلیک کنید.

/ 0 نظر / 25 بازدید