پلهای بتن پیش تنیده

 

استفاده ازبتن پیش تنیدهدر ایجاد پلها و ساختمان هااز حدود 50 سال پیش تا کنون در سطح وسیع متداول شده است. با توجه به عیوب مختلففولاد (ناپایداری الاستیک نیمرخ های فلزی، خوردگی وزنگ زدگی، فزونی بهای تولید...) امروزه اغلبپلهای بزرگ از بتن پیش تنیده ساخته می شوند، اما برخلاف حالتبتن مسلحمصالح مصرفی جهت این پلها باید ازکیفیت بسیار خوبی برخوردار باشند در بتن پیش تنیده نیز مانند بتن مسلح از بتن کهدارای مقاومت بسیار خوب فشاری است و فولاد استفاد می شود اما:

بتن مسلحترکیبی ازبتنوفولاداست که درآن بتن در مقابلفشارو فولاد در مقابلکشش مقاومت می کند در حالی که در بتن پیش تنیده با انجام یک عمل مکانیکی بتن بهتنهایی تنشهای کششی و فشاری ایجاد شده را تحمل می نماید

برای دیدن ادامه مقاله اینجا را کلیک کنید.

/ 0 نظر / 18 بازدید