پست های ارسال شده در آدر سال 1388

کاربرد کامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه و بررسی دوام آنها

خلاصه  خوردگی قطعات فولادی در سازه‌های مجاور آب و نیز خوردگی میلگردهای فولادی در سازه‌های بتن آرمه ای که در معرض ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

خوردگی فولاد در بتن

مسأله خوردگیفولاددربتناز معضلات عمده کشورهای مختلف جهان است. این مسأله حتی در کشورهای پیشرفته همچونآمریکا،کانادا،ژاپنو بعضی کشورهای اروپایی هزینه هایزیادی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

بتن مسلح به الیاف فولادی

چکیده برایتقویتماتریسهایسیمانی،تاکنونالیافمختلفازقبیلالیاففولادی،شیشهای،نایلونی،پلیپروپیلن،کربن،کولار،آزبستی،کنف،بامبو،پیشخرما،پوشالبرنجاستفادهشدهاست. دراینمقالهخصوصیاتبتنمسلحبهالیاف فولادبررسیشدهاستونقاطمثبتومنفیاستفادهازاینالیافموردبحثقرارگرفتهاست. همچنینازنظرمشخصاتشیمیایی،فیزیکی،اندازه،مقاومت،تکنولوژی،تاریخچه،روشتولیدوکاربرددرمواردیهمچونباندفرودگاه،بتنپرتابی،لولههایبتنی،کفسالنهایصنعتی
/ 0 نظر / 15 بازدید

بتن مسلح به الیاف فولادی

چکیده برایتقویتماتریسهایسیمانی،تاکنونالیافمختلفازقبیلالیاففولادی،شیشهای،نایلونی،پلیپروپیلن،کربن،کولار،آزبستی،کنف،بامبو،پیشخرما،پوشالبرنجاستفادهشدهاست. دراینمقالهخصوصیاتبتنمسلحبهالیاف فولادبررسیشدهاستونقاطمثبتومنفیاستفادهازاینالیافموردبحثقرارگرفتهاست. همچنینازنظرمشخصاتشیمیایی،فیزیکی،اندازه،مقاومت،تکنولوژی،تاریخچه،روشتولیدوکاربرددرمواردیهمچونباندفرودگاه،بتنپرتابی،لولههایبتنی،کفسالنهایصنعتی
/ 0 نظر / 17 بازدید