خوردگی فولاد در بتن

مسأله خوردگیفولاددربتناز معضلات عمده کشورهای مختلف جهان است. این مسأله حتی در کشورهای پیشرفته همچونآمریکا،کانادا،ژاپنو بعضی کشورهای اروپایی هزینه هایزیادی را برای تعمیر آنها به دنبال داشته است. به عنوان مثال درگزارش های اخیربررسیپلهادرامریکاحدود 140،000پلمسأله داشته اند. این مسأله در کشورهای در حال توسعه و در کشورهای حاشیهخلیجفارسبسیار شدیدتر بوده و سازه های بتنی زیادی در زمانی نه چندان طولانی دچارخوردگی و خرابی گشته اند. بررسی ها در این مناطق نشان می دهد که اگر مصالح مناسبانتخاب گردد، بتن با مشخصات فنی ویژه این مناطق طرح گردد، در اجرای بتن از افرادکاردان استفاده شود و سرانجام اگر عمل آوری کافی ومناسب اعمال شود، بسیاری از مسائلبتن بر طرف خواهد گشت. به هرحال برای پیشگیری در سال های اخیر روش ها و موادی توصیهو به کار گرفته شده است که تا حدی جوابگوی مسأله بوده است.

استفاده ازآرماتورهای ضدزنگ و نیز آرماتورهای با الیافپلاستیکیfrp یکی از این روش ها است که به علت گرانی آن هنوز کاملا توسعه نیافته است. به علاوهعملکرد دراز مدت این مواد باید پس از تحقیقات روشن گردد

برای دیدن ادامه مقاله اینجا را کلیک کنید

/ 0 نظر / 16 بازدید