آلودگی های زیست محیطی خلیج فارس با تأکید بر آلودگی نفتی

متأسفانه امروزه بسیاری از فعالیتهای انسان پیامدهای غیر قابل جبرانی بر محیط زیست دریایی دارند به طوری که تخریب محیط زیست دریایی، بسیاری از مناطق دریایی را تهدید می نماید. این تخریب از منابع متعددی ناشی می گردد که آلودگی ها یکی از مهمترین آنها محسوب می شوند.

تعریف آلودگی دریا:

کنفرانس آلودگی و اکولوژی دریایی لندن در سال 1967 آلودگی دریا را به این نحو تعریف می نماید:

هر گونه ماده ای که در اثر فعالیت انسان به محیط دریایی اضافه شده و دارای اثرات قابل اندازه گیری و اغلب مخرب بر محیط دریایی باشد.

در کنفرانس حفاظت محیط زیست دریایی استکهلم در سال 1972 آلودگی محیط زیست دریایی چنین تعریف می شود:

وارد کردن مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط دریایی که منجر به آثار مضر بر منابع زنده دریا گردد یا خطراتی برای بهداشت انسان ایجاد می نماید و یا مانع فعالیتهای دریایی از جمله ماهیگیری، لطمه به کیفیت استفاده از آب و تغییر ویژگیهای طبیعی آب شود.

کنوانسیون حقوق دریاها نیز آلودگی دریایی را چنین تعریف می کند:

«آلودگی دریایی عبارت است از مداخله انسان در محیط زیست دریایی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم توسط مواد زیانبار یا انرژی به نحوی که حیات دریایی را در معرض آسیب و خطر قرار دهد. فعالیتهای بی رویه دریایی از جمله صید ماهیها و بهره برداری و تغییر کیفیت و ماهیت آب دریا از جمله موارد آلودگی دریا شناخته می شوند.»

در مجموع می توان گفت هر گونه فعالیت طبیعی یا مصنوعی که سبب ایجاد تغییرات و یا ورود موادی به محیط زیست دریایی می گردد و یا برای استفاده انسان از دریا مضر باشد، آلودگی دریا محسوب می گردد.

منابع آلوده کننده آبهای دریایی:

مواد زائد  به طرق مختلف موجبات آلودگی آبهای دریایی را فراهم می سازد. برخی از مهمترین منابع آلودگی آبهای دریایی عبارتند از:

برای دیدن ادامه مقاله اینجا را کلیک کنید.

/ 1 نظر / 13 بازدید