بتن های با نرمی بالا

امزوزه کار برد بتن با نرمیبالاتر که بتواند تغییر شکل های زیاد را بدون شکست تحمل نماید، مورد توجه قرارگرفته است. تحقیقات در خصوص تأمین نرمی لازم در بتن با الیاف های مختلف و حتی حذفآرماتور در حال انجام می باشد. هدف از کاربرد الیاف دربتن افزایشمقاومتکششی، کنترل گسترش ترک ها و افزایش طاقت بتن می باشد تا قطعه بتنی بتواند درمقابل بارهای وارده در یک مقطع ترک خورده تغییر شکل های زیادی را پس از نقطه حداکثرتنش تحمل نماید.


بتن با الیاف مختلف در سال های اخیر در سازه های عمده ای چونرو سازی راهها وفرودگاه ها، پی های عظیم با تغییر شکل های زیاد و به ویژه درپوشش بتنیتونل هابه کار رفته است. در ساخت پوشش تونل ها بتن الیافی باپاشیدن بر جداره شکل می پذیرد. اخیراً برای حذف ترک ها در پوشش تونل هایی که بهصورت چند تکه پیش ساخته اجرا می شود از بتن بدون آرماتور و تنها الیاف استفاده شدهو این نوع بتن سبب حذف ترک ها در حین عمل آوری و حمل و نقل قطعات و نصب آنها برایکامل کردن مقطع تونل هایمتروشده است.

در نوع بسیار جدید بتن الیافی کهمی توان با آن به حداکثر نرمی دربتن رسید از روش ریختن دوغاب روی الیاف استفادهمی شود . در این روش ابتدا الیاف ریخته شده و سپس فضای بین آنها با ملات دوغابی پرمی شود. میزان الیاف در این بتن حدود 10 در صد می باشد که حدود 10 برابر میزانالیاف در بتن های الیافی متداول است. با این مصالح لایه های محافظی بدون ترک وتقریبا غیر قابل نفوذ می توان ایجاد نمود. به علت نرمی زیاد این قطعات ظرفیت تغییرشکل پذیری این قطعات به میزان ظرفیت دال هایفولادی می رسد. مقاومت فشاری ایننوع بتن حدود 110-85 مگاپاسکال و مقاومت خمشی حدود N/m 45-35 می باشد. از اینقطعات می توان نه تنها به عنوان لایه های محافظ کوچک استفاده نمود بلکه در باندهایفرودگاه در برابر ضربات عملکرد خوبی نشان می دهند. در کارهای تعمیراتی دال ها میتوان از آنها به عنوان لایه رویبتن قدیم و بدون درز و در زمان کوتاهی استفادهنمود.

برای دیدن ادامه مقاله اینجا را کلیک کنید.

/ 0 نظر / 20 بازدید