آزمایشگاه عمران ، آلودگی ، تاسیسات ، زلزله ، زبان فنی عمران و خاک و پی

1-    آزمایشگاه عمران

-         آزمایش دانه بندی خاک

-         6 آزمایش ( وزن مخصوص شن، وزن مخصوص ماسه ، وزن مخصوص ظاهری ، درصد مواد زائد مصالح سنگی ، تست ضربه ، رطوبت سطحی مصالح ریز دانه و آزمایش سندکوالانت یا ارزش ماسه ای(SE

-         آزمایشات آزمایشگاه مقاومت مصالح (آزمایش کشش ، آزمایش خمش ، آزمایش راکول ، آزمایش تست ضربه ، آزمایش برینل و آزمایش پیچش )

-         آزمایش بدست آوردن حدود آتربرگ

-         تعیین اسلامپ بتن

-         تعیین جرم حجمی سیمان

-         تعیین غلظت سیمان

-         تعیین مقاومت ساییدگی مصالح سنگی درشت دانه بوسیله لس انجلس

-         تعیین مقاومت سیمان

-         تعیین وزن مخصوص سیمان

-         تعیین وزن مخصوص ظاهری به روش پیکنومتر

-         تعیین وزن مخصوص ظاهری به روش دونگان

-         دانه بندی

-         دانه بندی نمونه های مختلف خاک

-         درصد جذب آب

-         محاسبه وزن واحد حجم مصالح

-         آزمایشات آزمایشگاه مکانیک خاک ( تعیین درصد رطوبت خاک ، آزمایش پیکنومتری ، آزمایش دانه بندی خاک به صورت مکانیکی ، آزمایش هیدرو متری(رسوب سنجی ، غلظت سنجی و محلول استوک) ، حد روانی خاک (حدود آتربرگ)، حد خمیری خاک ، تراکم استاندارد (پروکتور) و وزن مخصوص ظاهری خاک در محل)

-         نمونه برداری

2-    آلودگی

-         آلاینده

-         آلودگی زباله های شهر تهران

-         آلودگی کارخانه ها بر محیط زیست

-         آلودگی منابع صنعتی آلاینده در شهر تهران

-         آلودگی های زیست محیطی خلیج فارس

-         اثر آلودگی هوای تهران بر محیط زیست

-         ‌اثرات آلودگی نفتی خلیج فارس بر روی آبزیان

3-    تاسیسات

-         اطلاعات قنات

-         تصفیه آب

-         تصفیه بیولوژیکی پساب صنعتی در پتروشیمی آبادان

-         تصفیه خانه فرودگاه امام خمینی

-         طرح شبکه لوله کشی

4-    خاک وپی

-         آماده سازی بستر زمین

-         افق های خاک

-         تراکم خاک

-         تشریح کامل مراحل پی سازی

-         جاده سازی در خاک های شور

/ 0 نظر / 21 بازدید