نانو سیمانهای حاوی نانو سیلیس

مهمترین ترکیبپوزولانهسیلیکا آمورف و یا سیلیسشیشه ای است که در نتیجه واکنش آنها با هیدروکسید کلسیم، سیلیکات کلسیم هیدراته شده، تولید می شود. سرعت واکنش و واکنش پذیری پوزولان ه ا ، بستگی به مقدارسطحمقطع آنها دارد ، هرچه سطحمقطع واکنش دهنده ه ا بیشتر باشد سرعت انجام واکنش ، بیشتر میشود. بنابراین بدیهی استکه نانو سیلیس ها بدلیل سطحمقطع بیشتر از اهمیت خاصی برخودار باشند

_______________________________________________________

ورود به بانک اطلاعات مهندسین ایران

_______________________________________________________

تحقیقات انجام شده نشان دادهاستکه مقاومت فشاری7 روزه و28 روزه سیمانهای حاویscanning نانو سیلیس بیشتر از سیمانهای حاوی میکرو سیلیس میباشد. علاوه بر این ، آزمایشاتو سرعت تغییرات حرارتی ، نشانCa(OH) و باقیمانده مقدار2 electron microscope(SEM) دهنده افزایش واکنش پذیریسیمانهای حاوی نانو سیلیس می باشد.

استفاده از نانو سیلیس در سیمان، نه تنها به علت خاصیت پرکنندگی منافذ باعث بهبود ساختار می شود، بلکه واکنشهایپوزولانی را فعالتر می نماید

. جهت بررسی خواص سیمانهای حاوی نانو سیلیس و مقایسه خواص آن باسیمانهای حاوی دوده سیلیس، تحقیقاتی انجام شده است.

مشخصات شیمیایی و فیزیکی نانوسیلیس و دوده سیلیس مورد استفاده برای انجام این تحقیقات در جدول1 آورده شده است. مشخصات سنگدانه مورد استفاده در جدول2 آوردهشده است ،بعلاوه در ساخت همه مخلوطسیمانهای مورد آزمایش از پلی کربوکسیلات ساخت کشور کره با نانوXRD ودیاگرام(SEM) 1 ، بعنوان روانساز استفاده شد. در شکل1 و2 نیز/ دانسیتیه60 سیلیس و دوده سیلیس نشانداده شده است.

مقدمه
مواد نانو به عنوان موادی که حداقل یکی از ابعاد آن (طول، عرض، ضحامت) زیر 100
nm
باشد تعریف شده اند، یک نانومتر یک هزارم میکرون یا حدود 100000برابر کوچکتر از موی انسان است. به طور کلی، در یک تقسیم‌بندی عمومی، محصولات نانومواد را می توان به صورت‌های زیر بیان کرد:
فیلم‌های نانو لایه (
Nano Layer Thin Films) ) برای کاربردهای عمدتا الکترونیکی، نانو پوشش های حفاظتی برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی، حفاظت در مقابل عوامل مخرب محیطی و نانو ذرات به عنوان پیش سازنده(precursor ) یا اصلاح ساز(Modifier ) پدیده‌های شیمیایی و فیزیکی. منظور از یک ساختار (Nanostructured Solid ) یا واضح تر یک بدنه نانوساختار جامدی است که در آن انتظام اتمی، اندازه کریستال های تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی سراسر بدنه در مقیاس چند نانو متری گسترده شده باشد.

_______________________________________________________

ورود به بانک اطلاعات مهندسین ایران

_______________________________________________________

/ 0 نظر / 137 بازدید