بتن مسلح به الیاف فولادی

چکیده

برایتقویتماتریسهایسیمانی،تاکنونالیافمختلفازقبیلالیاففولادی،شیشهای،نایلونی،پلیپروپیلن،کربن،کولار،آزبستی،کنف،بامبو،پیشخرما،پوشالبرنجاستفادهشدهاست. دراینمقالهخصوصیاتبتنمسلحبهالیاف فولادبررسیشدهاستونقاطمثبتومنفیاستفادهازاینالیافموردبحثقرارگرفتهاست. همچنینازنظرمشخصاتشیمیایی،فیزیکی،اندازه،مقاومت،تکنولوژی،تاریخچه،روشتولیدوکاربرددرمواردیهمچونباندفرودگاه،بتنپرتابی،لولههایبتنی،کفسالنهایصنعتی

/ 0 نظر / 14 بازدید